องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


ภาพกิจกรรม

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559
.....
เมื่อวันที่: 18 พฤษภาคม 2559
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องโครงการหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสารคาม
นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องโครงการหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสารคาม "สองนครา มหาสารคาม " โด .....
เมื่อวันที่: 11 พฤษภาคม 2559
โครงการ
โครงการ "ค่ายเยาวชนตำบลเขวา สำนึกรักท้องถิ่นแผ่นดินและผืนป่า" รุ่นที่ ๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอ .....
เมื่อวันที่: 1 พฤษภาคม 2559
อำเภอเมืองมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ร่วมพิธีสรงน้ำปรางค์กู่ ประจำปี 2559
.....
เมื่อวันที่: 21 เมษายน 2559
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ จิตใจ สังคม และอารมณ์
.....
เมื่อวันที่: 12 เมษายน 2559