องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ จิตใจ สังคม และอารมณ์


เมื่อวันที่: 12 เมษายน 2559