องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


การควบคุมภายใน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองสวัสดิการสังคม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองส่งเสริมการเกษตร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองการศึกษา ศาสนา และสิ่งแวดล้อม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองช่าง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) กองคลัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.3) สำนักปลัด
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองสวัสดิการสังคม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองส่งเสริมการเกษตร
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองช่าง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) กองคลัง
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุุมภายในระดับองค์กร พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.2) สำนักปลัด
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปอ.1)
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 (แบบ ปส.)