องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานชาง
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานประปา
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
นักบริหารงานการเกษตร
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพาณิชย์
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการเกษตร
หน้าที่ 1 [ 2