องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการสุขาภิบาล
แพทย์แผนไทย
นักอาชีวบำบัด
นักกายภาพบำบัด
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธาณสุข
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นักวิชาการประมง
นักวิชาการเกษตร
นักวิเทศสัมพันธ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพาณิชย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ 1 [ 2