องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559