องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


คณะผู้บริหาร

นายก อบต.เขวา
นายสุพันธุ์ รัตนวงษา
นายก อบต.เขวา


รองนายก อบต.เขวา
นายมณี ธีรวัชรกร
รองนายก อบต.เขวา


รองนายก อบต.เขวา
นายราวี มหาโคตร
รองนายก อบต.เขวา


เลขานุการนายก อบต.เขวา
นางพัฒนาภรณ์ ชิณแสง
เลขานุการนายก อบต.เขวา


คณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่