องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวไพวัลย์ เอื้อกิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางศิรประภา ยศธสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวีระพงษ์ คำทอน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวภรัณภัทร ชินดร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
นายคุณากร จันทจร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน


กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่ส่วนสวัสดิการสังคม