องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


สมาชิกสภา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
นายสุวิทย์ รักษาภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
นางสาวอรดี คุณาคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
ส.อ.วิวัฒน์ ศรีแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 1 (ลาออก 7 ก.ย. 60)
นางมาลี ศรีทะวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 1 (ลาออก 7 ก.ย. 60)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 1
นายสาคร พันธ์ประสิทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 1


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 2 (ลาออก 16 ต.ค. 60)
นายเสาร์ ไชยแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 2 (ลาออก 16 ต.ค. 60)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 2
นายถาวร พลลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 2


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 3
นายวินิจ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 3


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 3
นายกงใจ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 3


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 4
นายสุข คำบุญเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 4


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 4
นายสมพร หนูสุวรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 4


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 5
นายก้าน พลเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 5


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 5 (เสียชีวิต 16 มิ.ย. 57)
นายบุญจันทร์ นาทันตรึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 5 (เสียชีวิต 16 มิ.ย. 57)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 6
นายบุญทัย อันเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 6


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 6
นางบุญล้อม อุตราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 6


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 7
นายสมหมาย ทัพสุริย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 7


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 7
นายทองคำ ทัพธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 7


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 8
นายบุญเลิศ สมอุดร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 8


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 8
นายทองสาย ชนะบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 8


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 9
นางสาวอรดี คุณาคม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 9


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 9
นางมานิตา อินอุ่นโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 9


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 10
นายธีรัตม์ ทับทิมแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 10


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 10
นางสาวสิทธิ์ คำภูเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 10


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 11
นายสมทรง อรหันตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 11


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 11
นายอาคม พรมเกาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 11


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 12
นายบรรจง อุทาหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 12


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 12 (เสียชีวิต 9 ก.พ. 60)
นายประนอม ศรีบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 12 (เสียชีวิต 9 ก.พ. 60)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 13
นายชัชนันท์ สุพรรณฝ่าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 13


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 13
นายสมพงษ์ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 13


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 14
นางสาวทองใบ จันทจร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 14


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 14
นายกมล แสนจันแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 14


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 15
นายบุญรวม พลลาภ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 15


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 15
นายสงบ มาตรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 15


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 16
นายแหลม ทัพธานี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 16


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 16
นายวีรชัย ทัพสุริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 16


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 17
นายทรงคุณ พันธุกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 17


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 17
นางนิภาพรรณ คำมุลคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 17


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 18
นางจันแดง ละครชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 18


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 18
นายนิพนธ์ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 18


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 19
นายทองพูน ประวิโน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 19


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 19
นายสุเทพ ปาละนิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 19


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 20
นายสมชาย คุณพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 20


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 20
นายสำรวย มิสตัสสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 20


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 21
นายภิเศก โพธิ์ศรีราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 21


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 21
นายสุวิทย์ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 21


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 22
นายสุพจน์ ปูนกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 22


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 22
นางสาวแสงจันทร์ สมบัติหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 22


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 23
นายบุดดี รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 23


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 23
นายตติยรัตน์ รักษาภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 23


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 24
นายไพรัตน์ กอรักเฮียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 24


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 24
นายอนิรุจน์ เพ็งคำภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา หมู่ที่ 24


สมาชิกสภา

อำนาจหน้าที่