องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิพล ขัติยะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางนวลฉวี สายสุริย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นิติกรชำนาญการ
นายรักษ์ชาติ ราษีพันธ์
นิติกรชำนาญการ


นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชนกวนันท์ คำพุนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ คนใจบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอัมพิกา ไชยหะนิจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธานินทร์ วิลาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส.อ.นพดล ถิรศิลาเวทย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นักทรัพยากรบุคคล
นางรัดดา เค้าหอม
นักทรัพยากรบุคคล


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววชิรญาณ์ ศรีจันทร์โคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ผู้ช่วยนิติกร
นายจักรกฤษ จันทร์เกตุ
ผู้ช่วยนิติกร


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศศิธร เหล่าบัวดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย
นายภราดล รักษาภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย


พนักงานขับรถยนต์
นายบัวรอง ดวงพรม
พนักงานขับรถยนต์


พนักงานขับรถยนต์
นายนิกรณ์ รักษาภักดี
พนักงานขับรถยนต์


นักการ
นายประเทือง คำใสสุข
นักการ


คนงาน
นายทองพูล จันทมุลตรี
คนงาน


ยาม
นายประเสริฐ คำมุลคร
ยาม


พนักงานวิทยุ
นางสาวบังอร คำใสสุข
พนักงานวิทยุ


พนักงานกู้ชีพ
นายไสว เศษรักษา
พนักงานกู้ชีพ


พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายสามารถ แสนมนตรี
พนักงานขับรถกู้ชีพ


พนักงานกู้ชีพ
นางสุจิตรา คำผายจันทร์
พนักงานกู้ชีพ


พนักงานวิทยุ
นายสมพงษ์ แก้วทะชาติ
พนักงานวิทยุ


พนักงานกู้ชีพ
นางคำปาน น้อยตรีมูล
พนักงานกู้ชีพ


พนักงานกู้ชีพ
นางสาวลดาวัลย์ หาฉวี
พนักงานกู้ชีพ


สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.