องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกานญาดา ทัพธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางวิมาลา แสนพินิจ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ลดา คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางพึงใจ ชัยภักดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอุไร แฝงสมศรี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาววิไลวรรณ พันเสนา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางเยาวดี อะโนวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางวิระวรรณ ทัพธานี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวมณีวรรณ ทันบาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


พนักงานขับรถยนต์
นายจันทา ไชยประดิษฐ
พนักงานขับรถยนต์


กองคลัง

อำนาจหน้าที่กองคลัง