องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวชิระ แก้วคนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรี ธณฐพงษ์ ศิริธราธิวัตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทวีชัย ฉายาภักดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรหมภัสสรณ์ ศิริมณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายเดชา มาอ้น
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางอัญชลี คำแสนพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายคมศิลป์ สมบัติหอม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


กองช่าง

อำนาจหน้าที่ ส่วนโยธา