องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวดี ฉัตรจรัสกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวละอองทิพย์ โยทะคง
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรัชเกล้า คำแสนวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ครู คส.1
นางสาวแสงจันทร์ มาตรา
ครู คส.1


ครู คส.1
นางรัศมี คงใจ
ครู คส.1


ครู คส.1
นางสาวสุกัญญา มาตรา
ครู คส.1


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางเสาวนีย์ ดวงพรม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางนิตยา สุขชารี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม