องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาววรินทร นาสมใจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรีย์ รักษาภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายปรีชา อุทัยวี
คนงานเครื่องสูบน้ำ


คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายวิชัย แสนชนะ
คนงานเครื่องสูบน้ำ