องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารฌสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุภาพร ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองสาธารฌสุขและสิ่งแวดล้อม


นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นางรัตนภรณ์ ดุสิต
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


พนักงานขับรถยนต์
นายถนัด สีทาบุตร
พนักงานขับรถยนต์


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข