องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา


หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ส.อ.วิวัฒน์ ศรีแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.จ.อ.สายชัน พันธ์ดงยาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิพนธ์ ขัติยะวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกานญาดา ทัพธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวชิระ แก้วคนตรง
ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุภาวดี ฉัตรจรัสกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาววรินทร นาสมใจ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


ผู้อำนวยการกองสาธารฌสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสุภาพร ดวงประทุม
ผู้อำนวยการกองสาธารฌสุขและสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวไพวัลย์ เอื้อกิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม